mantra

ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ |

ತತ್ ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ |

ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||

(ಯಜುರ್ವೇದ 36 – 3)

ಅರ್ಥ: “ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನೂ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕನೂ ಸರ್ವಜ್ಞ್ಯನೂ, ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯನೂ, ಸರ್ವ ಗಮ್ಯನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಾಣ ಸ್ವರೂಪನೂ , ಸರ್ವ ದುಃಖ ನಿವಾರಕನೂ, ಆನಂದಮಯ ಹಾಗೂ ಆನಂದದಾಯಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವೋತ್ಪಾದಕನಾದ ಆ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ದೇವನ ಸ್ವೀಕರಣೀಯವಾದ ಪಾಪದಾಹಕವಾದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಧರಿಸೋಣ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರಲಿ”